Keeniyaa keessa gandi jiraattonni dubartoota  qofaa jiraachuu quba qabduu?

0
209

Laga gama, asuma biyya ollaa Keeniyaa, ganda dubartoonni qofti keessa jiraatantu jira. Gandi Umojaa jedhamu kuni , bara 1990 hundeeffame, kan dubartoonni itti baqataniifi doohanno itti argataniidha. Kan baqatan dhiirsaafi worra dhiiraa irraa. Dubartoonni baqatu kanniin hacuuccaa, dhiittaafi hubaatiin sadarkaa adda addaa dhiirri nurraan gayu baadhachuu dadhabne jedhaniidha.

Ganda Umojaa kana keessa dubartoonni jiraatan, baay’een isaanii gosa Samburuu irraa kan ta’an, hundi worra dhiiraa irraa himannaafi xiiqii garagaraa qabaniidha. Himannaan isaanii gudeeddii, ijoollummatti heerumuu, kittaannii, hubaatii qaamaa, sammuufi rakkoo biroos ufkeessatti ammata. Miidhaa nurra gaye jedhaniif dhiira irrati tankaarfii fudhachuufi haloo bayuu hindandeenne. Fala kan jedhan ganda ol’antummaa dhiiraa kamuu irraa wolaba ta’e uumachuudha. Kana godhutti kan milkaayan fakkaata.

Jiraattonni ykn dubartoonni ganda Umojaa hedduun isaanii ijoollee heddu qabu. Kophaa jiraataa ijoollee kana hunda eessaa fidaniin gaafii hundaati? Jiraattonni ganada Umojaa argaa dhiiraa kan jibban dhiirri ganda Umojaa keessa jiraachuufi guyyaafachuudha. Aduun dhiinaan ganda qoreen haxirame keessa huhulluuqaafi asiifi achi qaqaxxaamuraa kan bulan worra dhiiraati. Dhiirri tokko hanga dubartii 5’tti ulfeessutu himama.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.