Dubartiin takka jaalala keetiin qabamuu akkamitti beekta?

0
Jaalachuun, jaalalaan qabamuun hundi adeemsa jireenyaa ilma namaati. Jaalanna, waan barbaannu harkatti galfachuuf tattaafanna. Dhumarratti hangi tokko itti milkoofna. Kan jaalatu hundi wan jaalatu...

Jecha sijaaladha jedhutti dhimma osoo hinbaane ergaa jaalala dabarfachuun nidanda’ama

0
Jalala nama tokkoof qabnu ibsuun dirqama. Dubbachuun, jechootaan ibsachuun daandii tokko. Ta’us hundaa miti kan onnee godhate, afaan baafatee si jaaladhaa dubbatu. Kan danda’ee...

Qabxiilee 12 jaalala cimsan, jireenya midhaagsan

0
Jireenyaa fooyyessuufi jaalala mi’eessuun heddu biratti waan haalaan hawwamu; hedduu barbaadamu. Akka salphatti garuu bira gahamaa? Miti, deebiin dhugaa. Garuu, jabaannee irratti hojjanne, xiyyeeffannaa...

Dawaan ulfa ittisu kan dhiiraa hojjatamuuf deema

0
Hanga ammaatti ba’aan ulfaayuu fi ulfa irraa  ufittisuu kan dubartiiti. Dhiirri dhimmoota lamaan kana woliin hindhiphatan, hincinqaman. Gadaa hanga ammaa keessa jiraane tanatti, seera...

Balaan Kaansarii Qaama Salaatiif [prostate cancer] Saaxilamuu Namoota Wolqunnamtii Dubartii Heddu...

0
Namoonni jiruu isaanii keessatti wolqunnamtii saalaa dubartii 20 ol woliin qaban carraan isaan dhibee kaansariin qabamuu 28% gadi bu’aadha, jedhu saayinsistoonni Yunivarsiitii Montiriyaal...

Wontoota Dhiirsi Niitii Irraa, Niitiinis Dhiirsa Irraa Arguu Hinfeene

0
Hundi keenya wontoota amala gaarii jennee lafa kaayanne qabna. Maaltu amala gaariidha, isa kamtu miti kan jedhu wontoota addaa addaa irratti hundaaya. Namaa nama...
110,804FansLike
12,400FollowersFollow
1,520SubscribersSubscribe