Lameen woljaalatan gargar bayuun dubartii irra hubaatii sammuufi qaamaa cimaa geessa

0
416

Lameen woljaalatan ykn dhiirsaafi niitiin gargar bayuun nama addaan deeme hunda irra miidhaa gosa adda addaa (keessumattuu isa qaamaafi sammuu ) qaqqabsiisa. Ta’us hundi namaa miidhaa sammuufi qaamaa wolfakkaataa ykn sadarkaa tokkoo keessa darba jechuun hindanda’amu. Gaafiin yeroo heddu ka’aa ture yeroo lameen woljaalatan addaan bayan dhiiraa moo dhalaadha kan irra hubaatii qaamaafi sammuuf saaxilamu isa jedhu ture. Amma garuu gaafiin kuni deebii kan argate fakkaata.

Gaafii kana deebisuuf Yunivarsiitiin Binghamton fi Yunivarsiitii Kolleejjiin  Landanii qorannoon gadi fageenyaa geggeessaa turaniiru. Qorannoon kuni kan geggeeffame namoota 5,705 irratti biyyoota 96 keessatti.  Qorannoo kanaan kan ifa taasifame, tarii akkuma isinuu tilmaamuu  hinoolle, yeroo lameen woljaalatan addaan deeman hubaatiin cimaan kan gayu dubartoota irra. Gargara bayuun dhiiras haalaan rifachiisa; sochoosa. Addaaddummaan waa’ee sadarkaa qofa. Maddaallii sadarkaatiin yoo ilaalllamu addaan deemuun hedduu kan hadhaayu dubartootatti.

Wonti qorannoon kuni dabalataan ifa godhe yoo jiraate midhaan hamaan dubartoota irra gayu, gara jalqabaatti hangamuu hadhaayaa haa ta’uu, umrii kan hinqabne ta’uu isaati. Dubartoonnii yeroo nama jalataniin addaan bayuuf dirqaman qamaafi sammuunis baay’ee kan hubaman ta’us; miidhaa isaan irra gaye irraa kan dandamatan saffisaan. Faallaa kanaa, dhiirri gara jalqaba irratti hanga dubartootaa kan hinmiidhamne ta’us rakkoo isaan mudate kana irraanfachuu ykn  dandamachuu (bayyanachuuf) yeroo dheeraa kan isaan gaafatu ta’uun barameera.

Dubartoonni yeroo waahila isaaniitiin gargar bayan kan akkas hubamaniif, akka qorannoo kanaatti, yeroo dhiira woliin jiraataa turanitti woliin jireenyi isaanii, kan  worra dhiiraa irra,  qaamaan qofa osoo hintaane qalbiis hedduu kan hirmaachise waan ta’eef.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.