Daa’imman yeroo dheeraadhaaf manatti hidhaman rakkoo ijaaf saaxilamu jedhu qorattonni

0
Yeroo dheeraadhaaf mana keessa turuun, keessumattuu yeroo ijoollummaa, rakkoo ijaa ‘myopia’ jedhamuuf (fagotti waa arguu dadhabuu) kan nama saxilu ta’uu isaa beeksisan. Qorattoonni Northwestern...

Dandeettii sirritti waa yaadachuu daandii 10 kanaan horachuun ni danda’ama

0
Namoonni tokko tokko rakkoo dagachuu, waa yaadachuu dadhabuu, qabu. Rakkoon kuni namoota gosaan, salaafi umriin gargar hinbaasu. Qorannoon akka agarsiisutti, rakkoon waa dagachuu kuni,...

Qaaraa (Qacaa) diimaa soorachuun carraa du’uu %13 hir’isa jedhu qorattoonni

0
Qaaraa ykn qacaa diimaa nyaachuun carraa du’uu dhibbeentaa 13 akka hir’isu qorannoon ifa godhe. Akka qorattoota Yunivarsiitii Vermont (Larner College of Medicine) biyya Ameerikatti...

Horsiisee-bultoonni miliyoona 2 ol ta’an gargaarsa hatattamaa hin argatan taanaan lubbuun...

0
Horsiisee-bultoota Itoophiyaa miliyoona 2ol ta'an gargaarsi hatattamaa dafee hin dhaqqabu taanaan lubbuun isaanii balaa guddaaf saaxilamuun kan hin oolle taúu Dhaabbanni Mootummoota Gamtoomanii (UN)...

Ruuziin sobaa laastikii irraa tolfame seensa Naayjeeriyaa irratti qabame

0
Ruuziin sobaa laastikii irraa hojjatame Naayjeeriyaa keessatti too'annaa jala oole. Ruuzni sobaa kuni laastikii 'waan baqu' irraa kan tolfamee fi gara Naayjeeriyaatti yoo seenu...

Buna dhuguun umrii dheerinaaf faaydaa guddaa qaba, jedha qorannoon haarofni

0
Namoota buna dhuguu jaalattaniif oduun gaariin asbayeera. Guyyatti, akka qorannoon barruu Circulation addeessetti,  buna kobbee shanii gadi dhugdu taanaan carraan isin dhibee onnee, sukkaara,...

Dhaabbanni Deenmaark Mobile App deettuu gargaaru Itoophiyaa keessatti hujiirra oolche

0
Dhaabbanni miti-mootummaa biyya Deenmaark, Maternity Foundation, fayyadama bilbilaa (Mobile App) deettuu gargaaru Itoophiyaa keessatti hujii irra oolchuu ibseera. Fayyadamni bilbilaa (App) kuni daa’imman nagayaan...

Tan qaama saalaa dheeressa jettee nama ajjeeste hidhaa woggaa 5’n adabamte

0
Biyya Ameerikatti, jiraattuu naannoo New Jersey kan taate, Kasia Rivera adabbiin woggaa 5 kan itti murtaaye yaalii qaamaa saalaa dargaggeessa gannaa 22 guddisuuf ykn...

Hubaatii sukkaarri fayyaa namaa irraan gayu

0
Jaarraa hedduuf sukkaarii nyaata mi’eessaa, qaamaafis faayda-qabeessa ta’eeti kan ilaallamaa ture. Hanga yeroo dhihootti, sukkaaratti baay’inaan dhimma bayaa kan turan hawaasa hundaa miti. Ummata...

Amaloonni namoota ciccimoo irraa calaqqisan maal fa’a?

0
Dhimmoota heddu, milkaayuufi milkii dhabuu, funduratti tankaarfachuufi bakka yaadan hanqachuu kan murteessan. Isaan keessaa inni tokko, fagoo hin deeminaa, amala ykn aadaa keenya. Milkaayina...
110,804FansLike
12,400FollowersFollow
1,520SubscribersSubscribe