Oromiyaa keessatti Afaan Oromoon barachuufi hojjachuun dhiphataa dhufeera

0
Yeroo Afaan Oromoo afaan hujii magalaa Finfinnee fi mootummaa federaalaa godhuuf qabsoon cimaan godhamu kanatti guddinni Afaan Oromoo nannoo isaa keessatti xiqqaataa, carraan afaan...

Boru seenahuu jalaa bayuu feetaa? Gorsa kanniin fudhadhuu irratti hojjadhu

0
Waa hunda al tokkoon beekuun hindanda’amu. Xiqqeenyatti, yeroo ijollummaa, wontuma ijoolleen beektu beekna. Waan fundura dhufu wonti irraa quba qabu tokko hinjiru. Yeroo dargaggummaas...

Yunivarsiitii booda daandilee 5’n barumsa dabalataa ittiin argachuun danda’amu

1
Yunivarsiitii irraa eebbifamuu jechuun beekumsa gahaa argachuu ykn dhuma daandii beekumsaati jechuu miti. Dhugaan jiru kana ta’ee osoo jiru, namnoonni heddu garuu erga eebbifamanii...

Barnoonni sadarkaa ol’aanaa kaffaltii malee gama intarneetiin kennamu namoota miliyoona heddu...

0
Barnoonni gama intarneetiin kennamu (Massive Online Courses-MOOCs) yeroo dhihoo as hedduu babal'ataatiin kan dhufe. Gama intarneetiin barnoonni kennamu akaakuu barnootaa hunda kan ammatu yoo...

Bariituu Jaalataa Ahmad mana barnootaa Gaara Mul’ataatti ijaara jetti

1
Bariituu Jaalataa Ahmad, umriin 14, woldorgommii sadarkaa idiladdunyaatti barattoota gola 8 jiddutti geggeeffame injifatte. Injifannoon isiin gonfatte kan maatii isiifi hunda keenya boonsu. Gochi isii gaariin...

Dhimmoota kanniin irratti hojjadhaa; sammuun niqarooma, abshaalummaan nidabala

0
Sammuu qaraafi abshaala, isa IQ guddaa, qabaachuu kan hinfeene jira hinse'u. Garuu abshaalummaafi qaroomini sammuu waan akkasumatti hawwii qofaan argamu, bira gahamuu miti. Sammuu...

Maxxansaan Afaan agarsiisa kitaabaa magaalota heddu keessatti geggeessuuf

0
‘Afaan Campiagn’ sochiin kitaaba Afaan Oromoo qulqullinnaafi qabiyyee aadaa qaban ijoollee Oromoo biyya keessaafi biyyoota addunyaa biroo keessa jiraatan hunda biraan gayuu irratti xiyyeefate,...

Dhiha Aafrikaatti sababa Iboolaaf jecha ijoollee miliyoona 5tu barnoota irraa badan

0
Giinii, Laaybeeriyaa fi Seeraliyoon keessatti Iboolaan ijoolleen miliyoona 5 ol ta’an mana barumsaatii akka bahan taasisuu isaa gabaafame. Manni barnootaa fi waajjiroonni mootummaa daddarbiinsa...

Apps Barnoota Sad. 2ffaa Barattoonni akka Salphatti akka Qayyabatan Taasisan

0
Barnoonni gola keessatti barsiisaan isiniif laatu qajeelatti hinhubbanee?  Heerregaa fi fiiziksiin isinitti hinjabaannee?  ‘Bilbila qaroo’ qabduu? Intarneetitti dhimma baatuu? Deebiin keessan gaafilee kanniin...
110,804FansLike
12,400FollowersFollow
1,520SubscribersSubscribe