Dhiha Aafrikaatti sababa Iboolaaf jecha ijoollee miliyoona 5tu barnoota irraa badan

0
304

Giinii, Laaybeeriyaa fi Seeraliyoon keessatti Iboolaan ijoolleen miliyoona 5 ol ta’an mana barumsaatii akka bahan taasisuu isaa gabaafame. Manni barnootaa fi waajjiroonni mootummaa daddarbiinsa dhibee Iboolaatiif sababa ta’u sodaa jedhuun namoonni heddu akka naannoo sanii baqatan beekameera. Erga ummanni irraa baqatee as, manni barnootaa fi wajjirroonni adda addaa iddoo wol’aansa Iboolaa  kan yerootti geeddaramaniiru.

Mannin barnootaa kunniin yeroodhaan banamanii ijoolleen gara barnootaatti hindeebi’an taanaan, ijoolleen heddu achumaan barumsa irraa badanii hafan soda jedhutu jira. Biyyoonni sadiin kunniin durumaa kaasee biyyoota barattoonni barumsa sadrkaa 1ffaa xumuran sadarkaa gad’aanaa irratti argamaniidha. Akka ragaalee Baankii Addunyaatti, ijoollee barnoota sadarkaa 1ffaa eegalan keessaa Giinitti 61%, Laaybeeriyatti 65% fi Seraaliyoonitti 72% qofa kan barnoota sadrkaa 1ffaa xumuran. Kan hafan jidduun kutanii biraa deemu jechuudha.

Osoma tatamsa’iinni Iboolaa dhaabateeyyuu manniin barnootaa qulqulleessanii, shakki I fi soda jirus balleessanii barattoota gara barnootaatti deebisuun hojii salphaa ta’uuf hindeemu. Rakkoon jiru danuudha, haalli naannoo san jirus gadheedha. Duumessa sodaa saaqanii funduratti takaarfachuuf, hawaasaa fi mootummoolee naannoo sanii irraa hojii guddatu eegama.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.