Jechoota Hayyootaa

Nelson Mandela

Namoota mirga dhoorgachuun namummaa isaanii gaafii keessa galchuudha.

Abraham Lincoln

Umanni hacuucame mootummaa hacuucu kuffisee isa naaf ta’a jedhuu dhaabachuuf haqa warraaqsa gegeessuu qaba.

Thomas Paine

Mirga hunda nama dhabsiisuun mirga finciluu namaaf mirkansuudha.

Napoleon Hill

Ciminnii fi guddinni qabsoo/yaalii wolirraa hin cinne qofaan argama.

Thomas Jefferson

Tooftaan abbootii-irree moofaan namoota muraasatti dhimma bayuudhaan ummata ukkaamsuudha.

John V. Lindsay

Mirgaa fi bilisummaan ummataa saahuu kan ukkaamfamu maqaaa seeraa kabajsiisuu fi tasgabbii eegsisuutiin.

Thomas Campbell
Dhiigni goototaa sanyii muka bilisummaati.

Bill Ayers

Warraaqsi hundi gara jalqabaatti waan hin yaadamne/hindanda’amne fakkaata. Takka eegallaan waan dhaabamu ykn too’atamuu miti.

Mao Tse-tung

Humni ummataa tasa waan moo’atamuu miti.

Thucydides

Iccitiin gammachuu bilisummaadha. Iccitiin bilisummaa ammoo gootummaadha.

Thomas Edison

Dadhabbinni keenna guddaan harka laachuudha. Karaan injifannoon shakkii tokkoon maletti ittiin argamu irra deddeebi’aa yaaluudhaan.

Fred Hampton

Warraqaa ajjeesuun ni danda’ama; warraaqsa ajjeesuun tasa hin danda’amu.

Victor Hugo

Yoo abbaan-irrummaa sabate, worraaqsi ummataa dhugaa argate.

John F. Kennedy

Worri gaafii karaa nagaa ukkaamsan warraaqsa jeequmsaatti ummata geessan.

Lyndon B. Johnson

Kaleessi keenyaa miti deebisuudhaaf. Boru garuu keenya injifachuufis ta’ee moo’atamuuf.

Margaret Mead

Namoonni hagoon kutatan addunyaa hin jijjiiran jettee hin yaadin. Hanga har’aattis kan ta’aa ture kanuma.

Malcolm X

Nama gochi garajabeenyaa saahuu irratti raawwatu akka ufirraa hin faccisne barsiisuun yakka.

Helen Keller

Kan fuula isaa gara ifnana aduu deebise gaaddidduu hin argu.

H. Jackson Brown, Jr

Yeroo tokko tokko waan ijji hinargine onnee argiti.

Bill Cosby

Milkaayuuf, fedhiin milkiif qabdu sodaa kufaatii simudatuu maluu hedduu caaluu qaba.

Oscar Wilde

Yeroo hunda diina keetiif dhiifama godhi. Wanti akkas isaan aarsu tokko hinjiru waan ta’eef.

Og Mandino

Murannoon milkaayuuf qaban cimaa taanaan, kufaatiin tasa namarra hin injifattu.

Robert Louis Stevenson

Guyyaa waan haamattuun osoo hintaane waan facaafattuun madaali.

Confucius

Suuta deemuun rakkoo hinqabu, hanga hindhaabannetti.

Thomas A Edison

Dadhabbiin keenya guddaan harka laachuudha. Daandiin ittiin milkii argannu guddaan yeroo hunda altokko irra deebi’anii yaaluudhaan.

William Shakespear

Har’a eenyuun akka taane ufbeekna. Wonti nuti hinbeekne boru eenyuun akka ta’uu malluudha.

Lao Tzu

Imalli kiiloomeetira kumaatamaa tankaarfii takkaan eegala.

Aristotle Onassis

Yeroo qajeelatti nutti dukkanoofte kan ifnana arguuf xiyyeeffachuu qabnu.

Bill Gates

Hiyyummaa keessatti dhalachuun badii keetii miti. Akka hiyyoomattetti jiraachuudha badiin kee.

Albert Einstein

Kan takkaa hindogoggorre, isa takkaa waan haarawa hinyaalle.

Walt Disney

Aabjuun keenna hunduu dhugaatti nijijjiirama; yoo ari’uu ykn bira gahuuf onnee ykn gootummaa qabaanne.

Sam Levenson

Sa’aa hinilaalin. Waan sa’aan hojjattu hojjadhu. Funduratti tankaarfadhu.

Gordon B Hinckley

Dadhabbii ykn hujiin alatti, wonti margu tokko hinjiru aramaa malee.

Albert Einstein

Seera taphaa barutu sirraa eegama. San booda hundarra fooyyessitee taphachuu qabda.

Florence Nightingale

Sababni injifannoo ykn milkii koo: takkaa harka hinlaanne, sababas hintarreesine.

Steve Jobs

Karaan tokkichi waan addaa ykn waan cimaa ittiin hojjachuu dandeettu waan hojjattu jaallachuudhaan. Waan jaallattu hanga aammaatti bira hingeenne, wolitti hinbaane yoo ta’e barbaaduu itti fufi. Tasa hintaa’in.

Makmaaksa

Oromoo

Kan guyyaan isaaf kenne buqqeenuu dhagaa cabsa.

Madda Hinbeekamne

Hanga waacufti guutamuuf kan eeggatu tasa waan tokko hin hojjatu.

Chaayinaa

Yeroon irra gaariin muka dhabuun male woggaa 20 dura. Inni gaarii lammataa amma.

Jaappaanii

Torba kufii saddeetaffa ka’i.

Chaayinaa

Waan dhagayu nidagadha. Waan argu niyaadadha. Waan hojjadhu ni hubadha.

Hindii

Wonti tokko tokko ija nama harkisa. Waan qalbii kee hawate qofa hordofi garuu.

Hawaayii

Durummaan karaa lamaan: takkaa horrii heddu wolitti qabuu ykn hawwii daangaa hinqabne dhaabuu.