Siwiizerlaanditti yaaliin laakkofsa baqattootaa woggatti 0.2% akka hincaalle godhuuf qiyyaafate fashale

0
266

Biyya Siwiizerlaanditti filannoon geggeeffamee ture; dhimma laakkofsa baqattoota gara biyya saniitti koolugaltummaa gaafatan daangessuu irratti. Yaanni filannoof dhihaate woggaa woggatti baqataan gara Siwiizerlaand seenan 0.2% ummata biyyattii caaluu qaba moo hinqabu isa jedhu irratti ture.

Yaaliin laakkofsa koolugatoota woggatti seenan 0.2% tti daangessuuf godhame fashalee jira. Gareen baqataan heddu akka Siwiizerlaand hinseenne fedhan moo’atan osoo ta’ee laakkofsi baqataa biyya san woggatti seenu 80,000 (yeroo amma) irraa gara 16,000 gadi bu’a ture. Jiraattota Siwiizerlaand keessaa 16% namoota dhalootaan biyya biraa irraa dhufaniidha.

Yaaliin laakkofsa baqataa daangessuuf godhame sagalee filattootaa 74% kufe. Kunis hedduuf raajii hinturre. Sababni isaas guyyaa filmaataa dura yaanni xiinxallitootaa fi qorannoon addaddaas kanuma akeekaa waan tureef. Deeggartoonni yaada kanaa kanniin shakkii fi sodaa biyyattiin koolugaltootaan dhiphachuuf deemti jedhu qabaniidha.Yaanni kuni rakkoo jibbaa sanyii fi rakkoo diinagdee ufkessaa qaba jechuudhaan paartileen siyaasaa biyyattii gurguddoon hunduu mormanii jiru.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.