Kunniin soorata fayyaaf hundarra caalaa (superfoods) jedhamaniidha

0
442

Nyaanni gaariidha- fayyaa, guddinaa fi jireenyaaf. Nyaanni hundi, garuu, wolqixa fayyaa qaamaatiifis ta’ee guddinaaf tajaajila wolqixa ta’e hinlaatan. Inni tokko isa biraa caala, qabiyyee vaayitaminootaa, meneraalotaa, protiinaa fi kaarbohaydireetiin. Sooranni hundi wolqixa dhibee addaddaa irraa nama hintiksan, erga dhibamaniis akka namni dafee fayyu wolqixa hintaasisan.

Faaydaalee nyaanni qaama naaf laatan madaaluudhaan, nyaatota fayyaaf faaydaa ol’aanaa qaban [superfoods]  jedhaman heddutu jiru. Nyaata kanniin soorachuun qaamni dafee waan barbaadu akka argatu, dhibeen weeraramus dafee akka bayyanatu nama taasisa.

Nyaanni ol’aanaa ykn hunda caalaa ‘superfoods’ jedhamanii muudaman heddu. Egaa, nyaatota nyaata hunda caalan jedhaman kanniin hanga tokkoon wolisin barsiisuudha kaayyoon barreeffama kanaa.Nuduukaa bu’aa. Dhimmas itti bahaa. Hiikkaa jechoota tokko tokkootiif ammumaa nuhoffolchaa jenna.

1.Hanqaaquu

hanqaaquu.nyaata ol'aanaaHeddus kan nama raajuu miti. Killeen durii kaastee akka bakka guddaa qabdu maatii keenya irraa dhageenneerra. Firiin lukkuun gattu tuni ammas soorata faaydaa fayyaa ol’aanaa qaban keessaa tokko…gara boodaattis waan tarree kana keessaa baatu hinfakkaattu.

 

 1. Appilii

appiliiHawaasa keenyaaf haarawa. Biyyoota gara dhihaatti jecha, ‘an apple a day keeps the doctor away,’ jedhutu jira. Guyyatti apple takka afaan buufattan taanaan, akka amantaa worra dhihaa kan yeroodheeraatti, wonti doktoraan wolitti deddeemtaniif, deddeebitaniif tokko hinjiru. Fayyaqabeessa isin taasisa, mana yaalaa irraa isin fageessa.  Appiliin ulfinni qaamaas too’annaan ala akka hinbaane godhuu irratti tajaajila latutu jira.

 1. Boloqqee

boloqqee.nyaata ol'aanaaHedduu keenyaaf boloqqeen bifa kanaan as bahuun isii nuraaja ta’a. Biyyaa fi ummata keenya biratti tuffatamte, tan dagatamte boloqqeen, biyyoota biroo keessatti firii tuni kabajaa qabdi. Kan kabajaan isii gahes tajaajila isiiti. Boloqqeen gama prootiina laatuutiin fooniin kan wolmadaaltu ta’us, cooma dhabuudhaan fooni irrayyuu faaydaa dabalataa qabdi. Gadaa tana coomni heddus akka hinbarbaadamne quba qabdu.

4. Timaatima

timaatima.nyaata ol'aanaaSalaaxaa woliin nyaattanii, cuunfitanii dhugdanii timaatimiin qaamaaf faaydaa danuu qabdi. Madda ‘fiber’ fi Vaaytamiin C ti. ‘Antioxidants’ timaatimiin qabdu dhibee fagotti akka ufirraa qabdan isin dandeessisa.

 

 1. Ajjaa

ajjaa.nyaata ol'aanaaAjjaan onneef gaariidha; ‘Cholesterol’ ufirraa faccisuuf nama qarqaara. Ajjaan meneraalota biros dabalatee, ‘fibre fi antioxidants’ heddu qabaachuun isaa tarree nyaata kabajamoo kana keessa akka kabajaan taa’u isa dandeessiseera.

 

 1. Shaayii magariisa

shaayii magariisaAadaa keenya keessatti shaayiin magariisni hedduu hinfaarfamu, hinjaalatamu. Shaayiin shaayii kan jedhamtu yoo diimattee qalbii nama hawwatte. Egaa dubbiin diiminaa bifaa keessa hinjirtu, akka qorannoon adda addaa mirkaneessutti. Shaayiin magariisni qaama namaaf faaydaa caalaa qabdi…waa hedduun shaayii diimtuu caalti.

7. Goraa (Blueberries)

goraaMadda vaayitaminoota fi meneraalota murteessoo ta’anii hedduuti, goraan. Daftanii jaaru hinbarbaaddanii? Isuma kana irraa eegalaa. Goraan, wanta namni akka dafee hinjaarre godhu kan ufkeessaa qabu ta’uu isaati kan dubbatamu.

 

 1. Qaaraa

qaaraaQaaraan magariisnii fi diimaan faaydaa ulfina hir’isuu bira dabree, dhibeen garaachaas ‘ulcer’ akka nama hinqabneef nama qarqaara.

 

 

 1. Aanan Itittuu

screenshot-www.google.nl 2014-12-08 14-19-47Itittuun nyaata guutuu jedhameeti kan waamamu. Kunis sababa itituun prootiina, kaarbohaydiraatii fi cooma akka gaaritti ammateef. Kanaa mitii hawaasa keenya jaarraa hedduuf utubee kan qabe.

 

 

 

10. Zeeyta zeeytuunaa

zeeyta zeeytuunaa

 

 

 

11. Dhadhaa ocholonii (peanut butter)

12. Ruuza daalacha

13. Raafuu (spinach)

14.  Brokolii

15. Qurxummii Salmoon

brokolii.nyaata ol'aanaa

 

 

 

 

16. Qurxummii salmoon

qurxummii salmoon

 • LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.