Itoophiyaan imala gara dimokraasiitti gootuun karaa dheeratu hafaaf, jetti Wendy R. Sherman

Gulaalaan Washington Post yaada isii karaamaleen hubachuu isaa hubachiisuuf carraaqxi, Wendy R. Sherman

2
416

As kaluu kana Ittaantuun Ministera Haajaa Biyyalaa Ameerikaa (dhimma siyaasaa) Wendy R. Sherman ‘Itoophiyaan dimokraasiidha’ jechuun isii qeeqaafi balaaleffannaa guddaa kaaseera. Yaada isii kan balaaleffatan dhaabbilee mooraa mormitootaa keessa jiran qofaa miti. Namoonni siyaasa Itoophiyaa hordofan heddu biraa sagalee qeeqaa cimatu dhagayamaa ture. Namoota dhuunfaafi dhaabbilee Itoophiyaa qofa biratti hindaangeffamne, maddi qeeqaafi balaaleffannaa. Washington Postis dabalata. Qaama labsii Wendy R. Sherman qajelatti balaaleffatan keessaa inni tokko Gulaalaa Waashington Post ture.

Gulaalaan Washington Post yaanni Wendy R. Sherman qaanessaafi kan dhugaa Itoophiyaa keessa jiru hincallaqqisiisne ta’uu ibsee, ‘filannoon bara 2015 bilisaafi madaalaawaa hinta’u taanaan Ameerikaan gargaarsa Itoophiyaaf laattu dhaabuu qabdi,’ jedhee ture gulaalaan Washington Post.

Wendy R. Sherman ilaalcha Washington Post kana hordoftee yaada isii guyyaa kaleessaa ifa goote. Yaanni isii yaanni koo qajeelatti naaf hinhubatame waan jedhu kan ammate. Yaada isii isa Washington Post irratti bayeen, Ameerikaafi Itoophiyaan hariiroo cimaa, keessattuu gama nagaafi tasgabbii Gaanfa Afrikaa tiksuu irratti, akka qaban ibsite. ‘Ta’us,’ jetti Wendy R. Sherman, ‘tasgabbiin, nageenniifi guddinni diinagdee itti fufiinsa qabaachuu kan dada’u yoo sirni dimokraasii guddataa deeme qofa. Adeemsa gara dimokraasiitti godhamuun wolqabatee Itoophiyaaf ammas karaa dheeratu hafa,’ jette.

Itoophiyattis kanuma dubbachuu isiiti kan Wendy R. Sherman ifa goote. Yeroo Itoophiyaa turtetti, ‘biyyoota Afrikaa kamuu caalatti Itoophiyaan gaazexeessitoota heddu hidhuu isii ifatti dubbadhee ture,’ jette. Itti dabaluudhaanis, barreeffama Washington Postiif ergite irratti, ‘Itoophiyaa keessatti dirreen siyaasaa dhiphachuu, dhiibbaan guddaan dhaabbilee mormitootaa irra jiraachuufi seera farra shororkaatti dhimma bayuun motummaan namoota isa morman doorsisuun kan nayaachisu ta’uu angawoota biyyattitti himee ture’ jetti.

Wendy R. Sherman, ‘Dhimmoota dimokraasiifi mirga namoomaa irratti Ameerikaan Itoophiyaa wojjiin marii dhugaa irrati hundaaye qabaatti. Mootummaan Amerikaa haala mirga namoomaa Itoophiyaa ni too’ata. Dimokraasiin dhugaa Itoophiyaa keessatti akka dhufuuf mootummaa Itoophiyaa wojjiin hojjanna, ‘ jette.

Angawaan Ameerikaa tuni yeroo dabre dhaabbilee mootummaa humna woraanaatti dhimma bayuun morman, kanniin akka G-7, ‘shororkeessitoota’ jechuu isii niyaadatama. Waa’ee kanaan wolqabatee xalayaa Washington Postiif ergite irratti waan jette hinqabdu.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.