Investimentiin kubbaaniyaalee biyya-alaan Itoophiyaa keessatti godhamu %20 gadi bu’e

Guddinni diinagdee Itoophiyaas hubamuu isaati kan IMF dubbatu

0
436

Investimentiin biyya-alaa irraa gara Itoophiyaatti seenu baatii jahan darban keessa dhibbeentaa digadamaan (%20) gadi bu’uun isaa beekame. Itoophiyaan baatii 6 dabran keessaa sochii investimentii doolaara Ameerikaa biliyoona 1.2 tti tilmaamamu qofa kan harkisuu dandeette. Kuni isa woggaa dabree irra %20 gadi bu’aadha.

Bifuma walfakkaatuun, sochiin ummataa bara 2016 guddina diinagdee biyyattiis gadi buusuu isaati kan ragaaleen IMF  agarsiisan. Mootummaan garuu yeroo heddu fincilli ummataa diinagdee irratti dhiibbaa tokkos hin uumne jedhaati kan dubbatu.

Sochii investimentii kana bara 2016 keessa kan taasisan dhaabbilee biyya-alaa yeroo dheeraadhaaf mootummaa waliin dubbataa turaniidha. Erga sochiin ummataa bara 2016 keessa finiinee kaasee dhaabbileen haarofni Itoophiyaa keessatti ugganii maallqa isaanii dhangalaasuu hin dandeenne. Hedduun isaanii tasgabbiin biyyattii gara itti adeemaa jiru dhaabatanii ilaaluu filataniiru, akka gabaasni Bloomberg agarsiisutti.

Gama biraatiin, dhaabbilee (kubbaaniyaalee) qabeenyi jalaa barbadaayeef hanga ammaatti qarshiin doolaara Ameerikaa miliyoona 4.4 kaffalameera. Irra caalatti kaffaltiin kuni kan raawwatame dhaabilee biyya keessaatiif. Mootummaan Woyyaanee namootaa fi dhaabbilee isa deeggaran deebisee dhaabuu irratti bobba’uu isaaf kuni ragaa tokko, jedhu xiinxallitoonni.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.