Atleet Lammii Birhaanuu fi Atsadee Baayyisaa maaratoonii Boostan injifatan

0
Atleetonni Oromoo wolmorkii maaratoonii Boostan, Ameerikati geggeeffame mooátan. Atleetonni keenya dhiiraa-dubartiin magaalaa Boostan kan dhuunfatan woggootta heddu booda. Atleet Lammii Birhaanuu fiigicha maaratoonii Boostan saáa...

Atleet Maaree Dibaabaa fiigicha maaratoonii moo’atte

0
Akkuma atleetota keenya isaan biraa injifannoon alatti waan biraa kan hinbeekne atleet Maaree Dibaabaa woldorgommii atleetiksii Beejiingitti geggeeffamaa jiru irratti fiigicha maaratoonii injifachuudhaan shaampiyoonaa...

Guyyaa Duutan Tilmaamuun Danda’ama-Uggitan Yoo Ta’e

0
Guyyaa duutan beekuu barbaadduu- guyyaa fi sa’aa dabalatee? Guyyaa kana, sa’aa kana duutan yoo isiniin jedhame maal gootan? Har’umaa eegaltanii dhiphattu mooo itti qophooftu? Isa...

Balaan Kaansarii Qaama Salaatiif [prostate cancer] Saaxilamuu Namoota Wolqunnamtii Dubartii Heddu...

0
Namoonni jiruu isaanii keessatti wolqunnamtii saalaa dubartii 20 ol woliin qaban carraan isaan dhibee kaansariin qabamuu 28% gadi bu’aadha, jedhu saayinsistoonni Yunivarsiitii Montiriyaal...

Dhibee Iboolaa, Maallattoo isaa fi Tankaarfii Fudhatamuu Malu

0
Iboolaan dhibee yeroo ammaa maqaa isaa dhahuu mitii gurraan dhagayuufis jibbisiisaa fi sodaachisaa kan ta’eedha- Aafrikaa fi Afrikaan alattis. Dhibeen kuni nama heddu ajeesuu...

Apps Barnoota Sad. 2ffaa Barattoonni akka Salphatti akka Qayyabatan Taasisan

0
Barnoonni gola keessatti barsiisaan isiniif laatu qajeelatti hinhubbanee?  Heerregaa fi fiiziksiin isinitti hinjabaannee?  ‘Bilbila qaroo’ qabduu? Intarneetitti dhimma baatuu? Deebiin keessan gaafilee kanniin...

Wontoota Dhiirsi Niitii Irraa, Niitiinis Dhiirsa Irraa Arguu Hinfeene

0
Hundi keenya wontoota amala gaarii jennee lafa kaayanne qabna. Maaltu amala gaariidha, isa kamtu miti kan jedhu wontoota addaa addaa irratti hundaaya. Namaa nama...

Biyyoonni Gaarii Hojjachuun Beekkaman Eenyu Fa’a?

0
Dhalli ilma namaa, akkuma bineensota biroo, wolqarqaaruu fi wolii birmachutti amana. Bifuma kanaan jiraataa ture bara kumaatamaaf. Yoo kana jennu wolitti bu’iinsi hinturre, ammas...

Daldalaan Milkaayuuf Dhimmoota 5 Kanniinitti Xiyyeeffannaa Laataa

0
Daladala irratti bobba’uun hedduu keennaaf waan salphaa miti. Hir’ina maallaqaa qofa miti gufuun . Gufuuleen biroos heddutu jira kan namoonni onnee fi hamilee guutuun...

Tarreen humna-qabeeyyiin addunyaa bara 2014 Ifa godhame

1
Maqaan namoota humna qabeeyyii woggaa woggatti tarreeffama- bara 2009 eegalee. Hedduun namoota tarree kana dhuunfataniii kanneen masaraa mootummaa keessa jirani, abbootii qabeenyaa, dura taa’ota...