Gareen Biyya Islaamaa (ISIS) maallaqa isaa qopheessuuf murteeffate

0
618

Gareen Biyyoota Islaamaa (ISIS) jedhamuun beekamu seera diinagdee addunyaa harka biyyoota dhihaatti kufe geeddaruun dirqama jedha. Kanaaf ISIS barbaachisummaa omisha maallaqa isaa labse. Akka labsa dura taa’aa garee kanaa kan ta’e Abuu Bakar el Bagdaadiitti, maallaqni seera fi diinagdee biyyoota dhihaa irratti bu’uureffaman ‘musilimoota gabroomfateera’.

Labsiin maallaqa haarawa tolchuu Mana Maree Shuuraatiin raggaasifamee, ajajni maallaqa omishuu kanneen dhimmi isaan ilaallatutti kennameera. Maallaqni kunis worqee, birrii fi meeta irraa akka tolfamuudha kan hubatame. Maallaqani kunis gosa saantima 7 kan qabuudha: worqee 2, birrii 3 fi meeta 2.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.