Galatee Burqaa fiigicha Beejiingitti geggeeffameen injifannoo gonfatte

0
196

Fiigicha meetira 10,000 IAAF World Championship 2015 magaalaa Beejiingitti geggeeffame irraa qooda kan fudhatan atleetota Itoophiyaa sadi turan. Meedaliyaa argachuu kan danda’e garuu Galatee Burqaa qofa. Galaten fiigicha m 10,000 hedduu cimaa ture kana daqiiqaa 31:41.77 xumuruudhaan kan lammafaa taate meedaliyaa argachuu dandeette.

Galateen tokkoffaa taatee xumurti abdii jedhutu ture; hedduu taajjabdootaa bira. Kanaafis akka sababaatti ka’aa kan ture bara 2015 keessa fiigicha m 10,000’n atleetota hunda irra sa’aa fooyya’aa kan galmeesise isii waan tureef. Shaampiyoonaa addunyaa kana irratti garuu kan ta’e kan biraati. Atleetiin Keeniyaa Viiviyaan Cheruyoot humna marsaa xumuraaf kuustee turte dhumarratti gadi lakkisuun isii Galateefi atleetonni isiin dorgomaa turan hawwiin meedaliyaa worqee aabjuu akka ta’u godheera. Galateen aabjuu isii irraa fagoo hinturre, garuu.

Biyyaafi ummata meedaaliyaa worqee aadeffate kan akka keenyaaf meedaaliyaan birriifi meetii waan guddaa fakkaatee mudhachuu dhabuu nimala. Kan hubatamuu qabu, shaampiyoonaa aaddunyaa irratti biyyoonni heddu hawwiifi aabjuu meetiifi birrii argatanii maqaa isaanii galmee seenaa irra kaayuu guddaa qabaatanis ijoolee kana dhugoomsan argachuuf kan hindandeenne ta’uu isaati.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.