Dhaabbanni Deenmaark Mobile App deettuu gargaaru Itoophiyaa keessatti hujiirra oolche

0
159

Dhaabbanni miti-mootummaa biyya Deenmaark, Maternity Foundation, fayyadama bilbilaa (Mobile App) deettuu gargaaru Itoophiyaa keessatti hujii irra oolchuu ibseera. Fayyadamni bilbilaa (App) kuni daa’imman nagayaan akka dhalatan akka gargaaruuf kan yaadameedha.

Fayyadamni bilbilaa ‘Safe Delivery App’ jedhamu kuni namoonni muuxxannoofi ogummaa deessisuu xiqqaa qaban itti fayyadamuudhaan dubartoota deettu akka gargaaraniif. Fayyadamni kuni akkaataa dubartii deessisuu fi daa’imman dhalatan gargaaruu irratti qajelfama suuraa, viidiyoofi barreeffamaa uf keessaa qaba.  Deessistuun takka dayiinsa irratti rakkoon cimaan yoo dubatii mudate App kanatti fayyadamudhaan gargaarsa cimaafi hatattamaa laatuu dandeetti.

Dhaabbanni biyya Deenmaark fayyadama bilbilaa ‘Safe Delivery App’ uume woggaa tokkoof naannoo Oromiyaa Gimbitti yaalaa ture. Woggaa dabre keessa bilbila fayyadamni ‘Safe Delivery App’ irratti fe’ame 78’tu deessistootaaf raabsame. Fayyadama kanatti erga fayyadamuu eegalanii dandeettiin deessistoonni dhiiga deettuu dhangala’u dhaabuu %20 gara %60 ol guddateera. Bifuma wolfakkaatuun, kanniin fayyadama kanatti dhimma bayan dandeettii isaanii kan daa’imman dhalatanitti hafuura guutuu %30 gara %70’tti ol guddifataniiru.

Fayyadamni kuni biyya Gaanaa keessatti yaalamuu isaa dhaabbanni Maternity Foundation ibseera. Tanzaaniyaa fi Giinii keessatti akka raabsamuuf jiru beekameera. Kaayyoon dhaabbatichaa fayyadama bilbilaa kana deessistoota 10,000 biraan gayuudha.

Itoophiyaa keessatti ijollee kudhan keessaa sagal kan dhalatan gargaarsa ogeessa fayyaa (dessistuu leenjiteen) alatti. Gargaarsa ogeessa fayyaatiin alatti manatti ijoollee dhaluun dubartii deettuuf qofa osoo hin , nageenya daa’imman dhalataniifis rakkoo fayyaa guddaa qaba. Da’umsaan wolqabatee haadhafi daa’imman dhibee addaddaaf saxilamuun nimala. Dayiinsaa irratti, ciniinsuufi erga dayanii boodas, kanniin lubbuun dabartu heddu. Guutuu adunyaatti woggatti daya irratti daa’imman miliyoona shaniifi haawwotii 289,000 du’a. Lubbuun haawwotiifi daa’imman hedduu kan galaafatamtu biyyoota guddataa jiran kanniin akka Itoophiyaa keessatti.

Kanniin ogummaa deessisuu murtaaye qaban, bilbila ammayyaa qaban taanaan, ‘Safe Delivery App’ bilbila isaanii irratti fe’uudhaan tajaajila fooyya’aa dubartoota keenyaaf laatuu ni danda’u. Waanuma cufaaf teenyee harka faranjii laaluu hin qabnu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.