Daandiin Xayyaara Itoophiyaa Boeing 787- 8 biliyoonaa $1.3 bituuf Boeing woliin mallatteesse

0
284

Dhaabbanni Boieng kan ifa taasise Daandiin Xayyaara Itoophiyaa xayyara 6 gosa Boeing 787-8 (Dreamline) jedhamu bituuf woliigaltee irra gayuu isaati. Gatiin xayyaara Dreamliner 6 dimshaashumatti  biliyoona $1.3.

Daandiin xayyaara Itoophiyaa xayyaarota kanniin kan bituuf dandeettii imaltoota deeddeebisuu olkaasuufi tajaajila kennu saffisiisuuf ta’uu ibsa. Bittaan xayyaarota kanaa qaama ‘vision 2015’ Daandiin Xayyaara Itoophiyaa baafatee socho’aa jiru ta’uu isaa dubbate ob. Tawoldee Gabramadhiin, mataan hoji raawwachiisaa Daandii Xayyaarichaa.

Bifuma wolfakkaatuun Daandiin Xayyaara Itoophiyaa bittaa motora xayyaaraatiif dhaabbata Rolls-Royce wojjiin woliigaltee miliyoonaa $500 taasiseera.

Daandiin Xayyaara Itoophiyaa Boeing Dream liner (787) jalqabaa dhaabbata Boeing irraa bara 2012 kan bitee harkatti galfate. Ammatti Boeing Dreamliner 13tu  daandii Xayaarichaatiif tajaajila laataa jiru.Daandiin Xayyaara Itoophiyaa yeroo kanatti xayyaarota 74 tajaajila irra jiran qaba. Ammoo, xayyaarota 45 bituuf ajaja laatee eeggataa kan jiru ta’uunis beekameera.

Xayyaarri Boeing 787-8 (Dreamliner ) jedhamu %20 gaaza qusata.  Yeroo kanatti guutuu addunyaa irraa maamiltoonni  58 xayyaara Boeing 787-8 ykn Dreamliner  1,071 bituuf ajaja dhaabbata Boeing itti laatanii eeggachutti jiru.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.