Home About us / Waa’ee keenya

About us / Waa’ee keenya

About Awash Post

Walabu miidiyaa odeeffannoo waaytawaa, barsiisaa, hubachiisaa fi bashannansiisaa ummata [hawaasa intarneetaa] biraan gayuuf carraaqu/tattaafatu.

Barreeffamni ykn odeeffannoon www.walabumedia.com irratti maxxanfaman hundi madda odeeffannoo qulqullinaafi amanamiinsa guddaa qaban irraa kan argamaniidha. Akkasumas, gulaaltonniifi baarreessitoonni www.walabumedia.com ulaagaalee gaazexeessummaa qajeelatti kan hubataniifii ittiinis kan bulaniidha.

Yaadafi odeeffannoon keessan simachuuf qophiidha. Kanneen www.walabumedia.com woliin hojjachuuf fedhii qabdan hunduu nuqunnamaa. Biyyi jiraattaniifii ilaalchi dhuunfaa keessanii nuwoliin hojjachuu irratti danqaa tokko uumuu hinqabu. Gama keessaniin fedhiin jiraannaan, gama keennaan hundaaf balballi keenna banaadha.

AWASH POST QUNNAMAA / GET INVOLVEDSEND US STORY TIPS    e-mail: [email protected]  or [email protected]