BBC’n Afaan Oromootiin tamsaasa raadiyoo kan eegalu ta’uu beeksise

Afaan Oromoo guddisuufi odeeffannoo haqaqabeessa Oromoo biraan geessuu irratti shoorri BBC Afaan Oromoo taphatu salphaa hin ta'u

1
166

Dhaabbanni Tamsaasa Biriitaaniyaa (BBC’n) tamsaasa raadiyoo gara Itoophiyaatti eegaluuf karoorfate Afaan Oromootiinis kan dabarsu ta’uun isaa beekame. Karoora kana keessatti Afaan Amaaraa fi Tigrees ammatamaniiru. Kana jechuun tamsaasni BBC naannoo Gaafa Afrikaatti Afaan Oromoo, Amaaraa, Somaalee (yeroo dheeraadhaaf ture) fi Tigreen (Itoophiyaa fi Eertiraa) darba jechuudha.

BBC’n ukkaamamiinsa miidiyaa wolabaa fi hir’ina  dimokraasiitu jira jechuudhaan tamsaasa kallattiidhaan Gaafa Afrikaa irratti xiyyeeffate dabarsuuf kan karoorfate. Yeroo BBC’n labsii isaa ifa godhetti afaan kamiin akka dabarsu ifa hin goone ture. Oromoon heddu sodaafi yaaddoo Afaan Oromoo nidagatama jedhuun sagalee wolitti qabuudhaan BBC irratti dhiibbaa godhaa turan. Dhiibbaa moo jalqabumaa BBC’n karoora Afaan Oromoon tamsaasuu qaba? Wanti beekame hin jiru. Wanti ammatti beekame yoo jiraate, garuu, BBC’n Afaan Oromootiin kan tamsaasu ta’uu isaati. Kuni Oromoo fi kanniin Afaan Oromoo dubbatan hundaaf gammachuu fi injifannoo guddaadha. Baga gammanne!

BBC’n karoora  ‘dimokaarsii utubuu’ baafate kanaan naannoon xiyyeeffannaa Kooriyaa Kaabaa, Itoophiyaa, Eertiraa, Ruusiyaa fi Jiddugala Bahaati. Akka karoora kanaatti namoonni wolakkaa biliyoonaa saganataa BBC kanatti fayyadamoo ta’u.

‘Odeeffannoo dhugaa, haqaqabeessaafi kan hin loogne ummata biraan gayuudhaan murannoo dimokraasii utubuuf qabnu haaromsina,’ jedhe Lord Hall, Daayireektariin BBC.

BBC’n tamsaasa televiziyoonaa fi raadiyoo gara Somaaliyaa, Hindii, Naayjeriyaa fi Taayilaand dabarsu kan daran cimsu ta’uus ibseera.

Karoora haarawa kana hujitti geeddaruudhaaf kan isa dandeessisu, BBC’n, deeggarsa maallaqaa Paawundii miliyoona 85 mootummaa Biriitaaniyaa irraa argateera.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.