Teeknolojiin Sinimaagraafii garaagarummaa fotoofi viidiyoo jidduu jiru dhiphisaara

0
547

 Kan ilaaltan hundi suuraadha malee viidiyoo miti-sinimaagraafii jechuun isa kana

Ilmi namaa teeknolojitti dhimma bahuudhaan waan haarawa uum. Kan uumames jijiira ykn fooyyessa. Wontoota teeknolojiin uumeefi yeroodhaa yerotti fooyyesseef midhaagese keessaa viidiyoofi suuraan isaan tokko. Suuraafi viidiyoon wolqabatee wonti hedduun keenna beeknu suuramaafi viidiyoodha. Animation addaddaas jiru. Isaanis yeroo heedu  bifuma viidiyootiin dhihaatu. Kanaaf hedduun keenna animation akkuma viidiyootti ilaalla, hubanna.

sinimaagraaf

 

 

 

 

 

 

 

 

Amma gaaruu, dhalli namaa kan waan haarawa uumuu irraa hinboqanne, daangaa saayinsiifi teeknolojii fundurattii dhiibuu irraa ufhinqusanne, sinimaagraaf (Cinemagraph) waan jedhamu uumeera. Cinemagraph suuraafi viidiyoo wolsimsiisaa akk tokkotti agarssisa. Kuni kan danda’ame qaama suuraa tokkoo animation gara viidiyootti geeddaruudhaan. Jamii Beek uumaa Cinemagraph ti.

sinimaagraaf (2)

 

 

 

 

Suuronni asii gadii Cinemagraph maal akka ta’e hubachuuf isin gargaaru. Tarii yeroon  nutis suurota keenna (kan dur kaanes ta’e kan ammaa) Cinemagraph itti dhimma bayuudhaan rifeensa keenna sochoosnu (shamarran)  ykn afaan banaa kolfinu fagoo hinta’u.

sinimaagraaf4

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.