Dhalli ilmanamaa 6% araada intarneetiin qabameera. Isin hoo?

0
561

Qorannoon barruu Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking irratti bahe kan agarsiisu ilma namaa addunyaa kana irra jiru keessaa 6% kan aarada intarneetiin qabame ta’uu isaati. Qorannoon ‘University of Hong Kong’ tti namoota 90,000 irratti, biyya 31 keessatti geggeeffame kan ifa godhe nama 20 keessaa 1 kan marmartoo araada intraneetii keessa seene ta’uu isaati.

Baay’inni namoota araada intarneetiin qabamanii naannoo naannotti addaaddummaa qaba, akka qorannoo kuni mirkaneessetti. Dhibdeen araada intarneetii kan cimee mul’atu naannoo Jiddu-gala Bahaatti. Jiraattota naannoo sanii keessaa 10.9% kanniin araada intarneetiin qabamaniidha. Biyya Ameerikaatti rakkoon araada intarneetii 8% jiraattota biyya sanii irratti mul’ata. Kaaba fi Lixa Awrooppaatti rakkoon kuni hedduus yaachisaa miti; 2.6% kanniin intarneetiin suusii itti ta’e. Biyyoonni Aafrikaa tokkoyyuu qorannoo kana keessatti hinammatamne.

Akka qarannoon jalqabaa kuni mul’isutti heddumini araada intarneetii hiyyummaafi jireenyatti gammachuu dhabuun wolitti hidhata qabaachuu mala mamii jedhutu jira. Hanga ammaatti, garuu, ragaan yaada kana gabbisu ykn mirkaneessu ifatti as bahe hinjiru. Babal’inni intarneetii hammchuu ykn babal’achuu araada intarneetiif sababa guddaa akka hintaane ragaan Kaabaafi Dhiha Awrooppaa ( 2.6%) irraa argame ni agarsiisa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.